New Page 3
 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ YARIYIL
KODADITUK KODADITUK
SO 108BEDEN EĞİTİMİ303 SO 114ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ TARİHİ202
SO 102BİLGİSAYARA GİRİŞ223 SO 116DOĞAL BİLİMLER : ÇEVRE VE CANLILAR303
SO 109COĞRAFYA202 SO 113İNGİLİZCE II202
SO 105İNGİLİZCE I202 SO 118KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ 2122
SO 106KIBRIS TARİHİ202 SO 112MATEMATİK II: MODERN TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK202
SO 117KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ 1122 SO 110OKUL DENEYİMİ143
SO 104MATEMATİK I: TEMEL KAVRAMLAR202 SO 115RESİM İŞ EĞİTİMİ223
SO 107MÜZİK303 SO 111TÜRKÇE II - SÖZLÜ ANLATIM202
SO 101ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ303      
SO 103TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM202      
           
ÜÇÜNCÜ YARIYIL DÖRDÜNCÜ  YARIYIL
KODADITUK KODADITUK
SO 202BİLGİSAYAR (ICT)223 SO 213ÇOCUK EDEBİYATI202
SO 207DOĞAL BİLİMLER: FİZİKSEL VE KİMYASAL OLAYLAR DEĞİŞMELER303 SO 212FEN BİLGİSİ LABORATUVARI122
SO 203EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ303 SO 217İLKOKULDA BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ223
SO 201GELİŞİM PSİKOLOJİSİ303 SO 214İNGİLİZCE IV202
SO 206GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ VE ÖĞRETİMİ122 SO 220KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ 4122
SO 204İNGİLİZCE III202 SO 216MÜZİK ÖĞRETİMİ223
SO 219KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ 3122 SO 210ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ303
SO 208KIBRIS VE ÜLKELER COĞRAFYASI303 SO 211ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ122
SO 205ÖĞRETİMDE PLANLAMA303 SO 215ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME303
SO 209TÜRK DİLİ I:  SES VE ŞEKİL BİLGİSİ202 SO 218TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLİGİSİ 202
           
BEŞİNCİ  YARIYIL ALTINCI YARIYIL
KODADITUK KODADITUK
SO 301ANADİLDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ223 SO 315HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ223
SO 304FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 223 SO 317İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ II202
SO 303İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ I202 SO 313MATEMATİK ÖĞRETİMİ II223
SO 302MATEMATİK ÖĞRETİMİ I223 SO 314SANAT EĞİTİMİ202
SO 306ÖZEL EĞİTİM I122 SO 310SINIF YÖNETİMİ223
SO 305RESİM İŞ ÖĞRETİMİ223 SO 311SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ223
SO 307UYGULAMA (10 İŞ GÜNÜ)143 SO 312TÜRKÇE ÖĞRETİMİ223
      SO 316UYGULAMA (10 İŞ GÜNÜ)143
           
YEDİNCİ YARIYIL SEKİZİNCİ YARIYIL
KODADITUK KODADITUK
SO 404BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM202 SO 411DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 202
SO 403EĞİTİMDE DRAMA202 SO 418İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ IV202
SO 401EĞİTİMDE REHBERLİK303 SO 415MEZUNİYET  PROJESİ000
SO 407İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ III202 SO 413SAĞLIK VE TRAFİK202
SO 406MEZUNİYET  PROJESİ000 SO 414UYGULAMA (15 İŞ GÜNÜ)143
SO 402ÖZEL EĞİTİM II122 SO 412VATANDAŞLIK BİLGİSİ202
SO 405UYGULAMA (15 İŞ GÜNÜ)143 SO 416SEÇMELİ II200
SO 417SEÇMELİ I200      
           
Not : Mezuniyet Projesi dersi her öğrenci için haftalık bir saat üzerinden hesaplanır.

 

Anadilde Okuma-Yazma Öğretimi :

            Okuma ve yazma kavramları; okuma ve yazma süreci; okuma ve yazmanın amaçları; okuma ve yazmayı kazandırma (öğretme) yöntem (cümle çözümleme, harf yöntemi, vb.) ve yaklaşımları; okuma çağındaki çocukların dili ve özellikleri; sesler ve öğretimi; araç-gereç ve materyallerin seçimi ve kullanımı; kelime tanıma; kelime ayırt etme; kelime haznesini geliştirme yollarını ortaya koymaktır.


 Atatürk İlkeleri  ve Devrimleri Tarihi:

            Bu dersin genel amacı öğretmen adaylarının Atatürk ilke ve devrimlerini kavramalarını ve ilkokul öğrencilerinde Atatürk sevgisini canlı tutarak, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı nesillerin yetişmesine katkı koymaktır.Milli Mücadele ile Cumhuriyetin temel ilkelerinin öğretilmesi,Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve sonrasında meydana gelen gelişmelerin anlaşılmasını sağlamak ve Atatürkçülüğün kökleşerek varlığını sürdürecek nesiller yetişmesine katkı koymak.


Beden Eğitimi:

Beden Eğitimi; spor branşları; insan gelişiminde oyunlar ve beden eğitiminin rolü, sağlıklı olma; insan fizyolojisi, sağlık ve ilk yardım, jimnastik malzemeleri ve kullanımı. Oyun türleri; futbol, voleybol ve basketbolun kural ve teknikleri, halk dansları (Türk halk oyunları), kişisel sağlık, jimnastik; düzen çalışmaları, müzikli danslar, modern danslar.


 Bilgisayar (ICT):

Çağın gerektirdiği bilgisayar okur yazarlığı ve elektronik iletişim becerilerin geliştirilmesi çalışmalalarını kapsamaktadır.


 Bilgisayara Giriş:

Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (database) programlarıyla çalışma; alanının eğitim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma.


 

 

 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim:

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersi, ilköğretimin birinci kademesi olan ilkokullarda varolan birleştirilmiş sınıf kavramı ve öğretimin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi, beceri ve tutum kazandırma amacıyla gerçekleştirilmektedir.    Bu derste; ikokullarda birleştirilmiş sınıfların ortaya çıkışı, oluşturulması, sağlayacağı yararlar, temel dayanakları, birleştirilmiş sınıflarda öğretimin temel koşulları, öğretim etkinlikleri ve yöntemi, haftalık ders dağıtım çizelgesi, ünitelerin düzenlenmesi ve işlenmesi, bu sınıflarda kendi kendine öğrenmenin önemi ve bu çalışmaların nasıl yapılması gerektiği, birleştirilmiş sınıfların yönetimi ile öğretimin planlanması üzerine bilgi ve beceri kazandırılması yönünde çalışmalara yer verilmektedir. Dersle ilgili olarak birleştirilmiş sınıflarda gözlem- inceleme çalışmaları yapılmaktadır.


 Coğrafya:

Coğrafya’ya giriş; Coğrafyanın bölümleri; Coğrafyanın gelişimi; evren, güneş sistemi ve Dünya; Dünyanın hareketleri ve sonuçları; harita bilgisi; coğrafi koordinatlar.


 Çocuk Edebiyatı:

 Çocuk Edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; çocukların seviyelerine uygun diğer materyallerin seçimi ve değerlendirilmesi; Çocuk Edebiyatına ilişkin örnekler ve incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsaneler, gerçek hikayeler, şiir, biyografi incelemesi.


 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi :

Temel kavramlar (din-kültür-ahlak); Müslümanlığın temel ilkeleri; İslamiyet ve diğer dinler; ahlak ve ahlakın birey ve toplumla ilgili esasları; İlköğretim 4-5 sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programının incelenmesi; öğretim yaklaşımları; öğrenmenin değerlendirilmesi.


 

Doğal Bilimler: Çevre ve Canlılar:

 İlkokullarda yer alan fen bilgisi dersine temel teşkil eden canlılar bilimi dersinde; canlı ve cansız farkı, canlıların temel yapısı, canlı özellikleri; Canlıların çeşitliliği (hayvan, bitki, mikroorganizma, tek hücreliler, mantarlar); insan vücudu ve organ sistemleri; İskelet sistemi ve sağlığı, sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların yeri, önemi, görevi, çalışması ve sağlığı için yapılması gerekenler şekil, şema, model üzerinde gösterilmesi;  beslenme, sağlık, ilkyardım; insan ve çevre, ekoloji konuları yer almaktadır. Konular, deney, gözlem ve incelemeye dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.  


Doğal Bilimler: Fiziksel ve Kimyasal Olaylar, Değişimler:

Kimyaya giriş; maddenin özel ve genel özellikleri; etkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar; maddenin halleri, asitler ve bazlar, polimerler, karbon bileşikleri, zehir bilimi, ölçme ve maddenin katı hal yapısı, maddenin biçimindeki değişiklikler; çözünürlük ve çökertme; oksitlenme ve redüklenme, değişim kalıpları, yaşamın kimyası, sistemler ve alt sistemler, kimyasal tepkimeler, nitel analiz, elektrokimya; kara maddeleri; kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişimleri ve bunların etkileşimleri; kara şekilleri ve hareketleri; insan etkisi; doğal kaynaklar ve kirlenme; doğal kaynakların korunması.

MEKANİK: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; iş ve enerji korunumu; basit makinalar; momentum; yer küre ve uzay sistemleri; yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi; basınç ve sıvılar.

ISI VE SICAKLIK: Isının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri; genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi.

DALGALAR VE YAYILMASI, OPTİK: Kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, optik araçlar, ışıkta girişim.

SES: Meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı.

ELEKTRİK: Manyetik etkileşimler, elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, potansiyel ve sığa; elektrik akımı devresi, direnç ve değişken direnç, pil, elektrik akımının etkileri; evlerimizde kullandığımız elektrik, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı.


 

 

Eğitimde Araştırma Teknikleri:

Bu dersin genel amacı öğretmen adaylarının eğitimle ilgili konularda mevcut araştırmaları inceleme becerilerini kazanmalarına ve küçük çapta araştırma desenleri oluşturup uygulamalarına olanak sağlamaktır. Bu bağlamda aşağıda belirtilenler dersin genel içeriğini oluşturmaktadır: Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar; bilgi edinme yolları; temel araştırma çeşit ve yöntemleri; rapor, tez ve ödev hazırlama yöntemleri; araştırmalarda hata ve kontrol; araştırma önerisi oluşturma; temel nitel araştırma yöntemleri; nitel araştırmaları planlama; nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri; nitel araştırmalarda veri analizi; araştırma sonuçlarını kullanma.


Eğitimde Drama:

Drama kavramı, drama türleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar, pedagojik dramanın geçmişi, oyun ve dramanın çocuk gelişimi ve eğitimindeki önemi, drama tekniği, pedagojik drama ve türleri, ilköğretimde günlük ve haftalık plan içinde pedagojik drama etkinliklerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, çeşitli ilköğretim dersleri içinde dramanın kullanımı.


Eğitimde Rehberlik : 

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.


Fen Bilgisi Laboratuvarı :

Fen bilgisi laboratuvar dersi, ilköğretim I. Kademeye yönelik laboratuvar deneylerieasa alınmaktadır.Bu ders Laboratuvar yönteminin ve etkinliklerini,Laboratuvarın fiziki yapısı hakkında bilgiyi, fen bilgisi- İlköğretim I. Kademeye yönelik öğretim yaprakları hazırlamayı, hazırlanan Öğretim yapraklarını kullanarak ilköğretim I. Kademeye yönelik deneyler yapılmasını kapsamaktadır


Fen Bilgisi Öğretimi :

Fen bilimlerinin öğretimi, ilkokulda hayat bilgisi ve fen bilgisi dersleri içinde yapılır. Bu derslerde çocukların, çevreyi inceleme merakları geliştirilir, yakın çevrelerinde yer alan fenle ilgili bilgilerle ve bu bilgileri edinme yollarıyla tanışmaları sağlanır. Bu amaçla öğretmen adaylarının fen bilgisinin nasıl öğretilmesi gerektiği yolunda bilgi, beceri ve tutum kazandırılması için ilgili ders iki dönemde verilmektedir. 

İlkokulda fen bilimlerinin öğretimine yönelik gerçekleştirilen fen bilgisi öğretimi  dersinde; fen bilimlerinin oluşumu ve gelişimi, içeriği ve niteliği ile fen öğretiminin amaçları ele alınmmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda fen öğretiminin öğelerinin incelenmesine yer verilmektedir. Bununla ilgili olarak fen öğretiminde öğrenciler, insangücü, yöntem- teknikler, yer, donatım ve araçlar, fen öğretiminin bilimsel dayanakları, öğrenme durumları ve değerlendirme üzerinde durulmaktadır. Bu dersle ilgili olarak öğrenciler fen bilgisi dersinde kullanılan yöntem- teknik ve araç kullanımına ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmaktadırlar.

Fen bilgisi öğretimi  dersinde ayrıca; fen bilgisi dersi öğretim programı ile ilgili açıklamalar, fen bilgisi dersinin konuları, amaç ve davranışları, örnek işleniş ve değerlendirme ile fen bilgisi uygulamalarına yer verilmektedir. Bununla birlikte işbirlikçi yaklaşım modelleri, bilimsel çalışma yöntemleri dersin içeriğinde yer almaktadır. Bunun yanında öğretim yapraklarının hazırlanması, işlem ve iş yaprağı hazırlama ve kullanma; deney uygulamalarına da bu derste yer verilmektedir.


Gelişim Psikolojisi:

Doğum öncesinden başlayarak okulöncesi dönem sonuna kadar insan gelişimini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri ele alır.Gelişimdeki temel kavramları (örn: Biyolojik,psiko- dinamik, davranışçı ve bilişsel) irdeler. İlkokul döneminden itibaren yetişkinlik dönemine kadar insan gelişimini ele alır, Bu yaş dönemindeki psiko-motor, kişilik , ahlak, psiko-sosyal, bilişsel ve cinsel gelişimi inceler.


Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi :

Güzel yazı yazmada kullanılan malzemeler ve kullanım teknikleri. Güzel yazıya hazırlık çalışmaları. Dik temel yazı büyük ve küçük herfler. Dik el yazısı büyük ve küçük harfler. Eğik temel yazı büyük ve küçük harfler. Eğik el yazısı büyük ve küçük harfler. Teori ve uygulamaları.

Kesik uç ile yazı karakterlerinden dik ve eğik karakterler. Roma eğik yazısı. Harf kelime cümle aralıkları bilgisi. Okunaklı, işlek, süratli yazılabilen el yazısı becerisinin kazandırılması. Blok ve stif kuralları teorisi ve uygulamaları. Güzel yazı yazmada kullanılacak yüzeyler. Yüzey tercih sırası. Mekan, donanım, yüzey ve malzemenin öğretimde etkili kullanımı. Yüzey tercih sırasına göre farklı karakter yazıların değişik yüzeylerde öğretimi. İlkokulda her sınıf düzeyine uygun yazı öğretiminde yapılacak etkinlikler ve öğretim teknikleri. Blok ve stif kurallarına uygun estetik ve dekoratif köşe yazılarının oluşturulması. Sınıflarda kullanılabilecek iki boyutlu ders levhalarını resim ve yazı bilgilerini ortaklaştırarak blok ve stif kurallarına uygun hazırlanması. Değerlendirme.

 

 


Hayat Bilgisi Öğretimi :

Hayat Bilgisi Öğretimin’de öğretim etkinliklerinin planlanması ve düzenlemesi, aşamalı sınıflamaya uygun hedef ve davranış yazma; hayat  bilgisi öğretiminin ürünleri; yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanma;güncel olaylar ve belirli gün ve haftaların öğretimi; öğretiminde eğitim araçlarını geliştirme ve kullanma; değerlendirme tekniklerini kullanma etkinliklerine yer verilmektedir. Bu derste özellikle öğrenciler yöntemleri ve araçları geliştime ve kullanma etkinliklerine yönelik çalışmalar yapmaktadır. 


İlkokulda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi :

İlköğretimde I. ve II. kademede Beden Eğitimi dersinin hedefleri, ilkeleri, içeriği; ders malzemeleri, motor becerilerinin öğretimi, eğitsel oyunlar, atletizim, jimnastik ve modern halk danslarıyla ilgili öğretme-öğrenme işlemleri, çalışmaların planlanması ve değerlendirme.


İngilizce I

Temel Hedef ve Standartlar:

1. İngilizce dilindeki, günlük yaşamda sıklıkla kullanılan zamanların (tenses) pekiştirilmesi. Bu dersin sonunda öğretmen adayı:

 • Simple Present tense kavramını ve kurallarını özümseyip, bu kalıbı günlük yaşamda, konuşma ve yazı dilinde kullanabilmelidir.

 • Present Continuous tense kavramını ve kurallarını özümseyip, bu kalıbı günlük yaşamda, konuşma ve yazı dilinde kullanabilmelidir.

 • Simple Past tense kavramını ve kurallarını özümseyip, bu kalıbı günlük yaşamda, konuşma ve yazı dilinde kullanabilmelidir.

 • Past Continuous tense kavramını ve kurallarını özümseyip, bu kalıbı günlük yaşamda, konuşma ve yazı dilinde kullanabilmelidir.

 • Present Perfect tense kavramını ve kurallarını özümseyip, bu kalıbı günlük yaşamda, konuşma ve yazı dilinde kullanabilmelidir.

 • Future tense kavramını ve ve kurallarını özümseyip, bu kalıbı günlük yaşamda, konuşma ve yazı dilinde kullanabilmelidir.

2. İngiliz dilindeki cümle yapısının incelenmesi (sentence structure). Bu dersin sonunda öğretmen adayı:

 • İngilizcedeki temel cümle yapılarını öğrenip kullanabilmelidir.

3. İngilizcedeki prepositionların incelenmesi, pekiştirilmesi. Bu dersin sonunda öğretmen adayı:

 • İngiliz dilindeki sıklıkla kullanılan zaman ve yer belirten prepositionları kullanabilmelidir.

4. İngiliz dilindeki belirteçlerin (articles: a, an, the) incelenmesi, pekiştirilmesi. Bu dersin sonunda öğretmen adayı:

 • Article’ların nerede ve nasıl kullanılacağını, hangi durumlarda kullanılmayacağını öğrenmeli ve kullanabilmelidir.


İngilizce II

Temel Hedef ve StandartlaTemel iletişim becerilerinden dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi. Bu dersin sonunda öğretmen adayı;

·         Günlük yaşamda İngilizce olarak işittiklerini anlayabilmeli ve karşısındakilerle İngilizce olarak sözel iletiim kurabilmelidir.

 • Derslerde dinleme ve konuşma etkinliklerine yer verilecek, dersler okuma/yazma ve gramer konularıyla bütünleştirilecektir.


İngilizce III

Temel Hedef ve Standartlar:

Temel iletişim becerilerinden okuma ve yazma  becerilerinin geliştirilmesi. Bu dersin sonunda öğretmen adayı;

·         Günlük yaşamda İngilizce dilinde okuduklarını anlayabilmeli ve düşüncelerini yazı ile ifade edebilmelidir.

·         Derslerde okuma ve yazma  etkinliklerine yer verilecek, dersler dinleme/konuşma  ve gramer konularıyla bütünleştirilecektir.


İngilizce IV

 Temel Hedef ve Standartlar:

Dört temel dil becerisi olan dinleme/konuşma/okuma/yazma konularında ileri düzeyde çalışmalar yapılması; mesleki İngilizcenin geliştirilmesi. Bu dersin sonunda öğretmen adayı

 1. Mesleki konularda ve günlük yaşamda İngilizce yapılan bir konuşmayı anlayabilmelidir.

 2. Düzgün ve kurallı cümleler kurabilmeli ve konuşabilmelidir.

 3. Eğiti/öğretimle ilgili yazıları okuyup anlayabilmelidir.

 4. Duygu ve düşüncelerini dügün bir yazı diliyle anlatabilmelidir.


İngilizce Öğretimi I, II, III ,IV

İngilizce Öğretiminin genel amacı öğretmen adaylarına ilkokula yönelik İngilizce pedagojisini anlayabilmelerine olanak tanıyıp uygulama becerilerini geliştirmektir. Bu derste İngilizce öğretiminin amacı ve temel ilkeleri, yabancı dil öğretiminin kısa tarihçesi, dil öğretiminde yararlanılabilecek yöntem ve teknikler, ilkokul İngilizce programının kapsamı, hedefleri ve özellikleri öğretilmektedir. 

Yabancı dil öğretim yöntemlerinden Grammar Translation Method, Direct Method, Audio-Lingual Method, Total Physical Response ve Communicative Language Teaching kuramları ve öğretim teknikleri örneklerle gösterilmektedir. Yabancı dil öğretim tekniklerinde ise yeni sözcüklerin öğretilmesi, cümle kalıplarının, zaman kiplerinin, dilin işlevsel kullanım biçimleri, dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerinin nasıl kazandırılacağı, birlikte çalışma ve birlikte öğrenme teknikleri vb. konular öğretilmektedir. Dersin uygulama boyutunda ilkokullarda ders gözlemleme, gözlem amaç ve yöntemleri, mikro öğretim ve gerçek sınıf ortamında ders verilmesi çalışmaları yapılmaktadır.  


Kıbrıs Tarihi

Kıbrıs tarihinin genel amacı öğretmen adaylarının kıbrıs tarihi konusunda yeterli olarak bilgilenmelerini sağlamak ve ilkokul çağındaki çocukların yaşadıkları topraklar hakkında yeterli bilgilere sahip olarak yetişmelerine olanak  sağlamaktır. Bu derste Kıbrısın Ilkçağda ve Ortaçağdaki durumu ile kimler  tarafından yönetildiği ,  Türklerin adaya geldiği süreçte, Kıbrısın Osmanlılar tarafından fethedilmesi, Anadoludan Türklerin getirilerek adaya  yerleştirilmesi,Osmanlı döneminde Kıbrıs kültür ve uygarlığı,ekonomik ve sosyal yaşam,Kıbrısın yönelitiş biçimi, adanın Ingilizlere devri,Ingiliz yönetiminde Kıbrıs Türklerinin siyasi,ekonomik,sosyal vekültürel durumları ile Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulması ve sonrasında meydana gelen gelişmeler.Kıbrıs Türklerinin mücadeleleri,1974 Barış Harekatı ve sonrasında meydana gelen gelişmeler aktarılarak öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak ve günümüzü değerlendirmelerine olanak sağlamak.


Kıbrıs ve Ülkeler Coğrafyası

Kıbırıs ve Türkiye’nin yeri ve konumu; Türkiye’nin fiziki özellikleri; (jeopolitik ve jeomorfolojik özellikleri) iklimi, hidrografi özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü; sosyo ekonomik özellikleri; nüfus, yerleşimi, tarım (ormancılık, hayvancılık); enerji, sanayi, ulaşım, ticaret, turizim; Türkiye’nin jeopolitik özellikleri; matematiksel konum özellikleri; özel konum özellikleri (komşular); ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar). Kıtalara genel bakış (ülkeleri toplu tanıma); deniz ve okyanusların dağılışı; iklim kuşakları ve bitki örtüsü; kıtalardan örnek ülke incelemeleri; Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ilişkide bulunduğu ülkeler ve Türk Dünyası ülkeleri.


Kıbrıs Türk Kültürü 1

Bu derste, öğretmen adaylarının, genelde Halk Bilimi özelde ise Kıbrıs Türk Halk Kültürü alanında  bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki içerik göz önünde bulundurulmaktadır:

 • Bilim nedir? Sosyal- sözel bilimler? Bilimdalları arasındaki ilişkiler. Halk biliminin etimolojisi. Bilim dalının öteki bilimler arasındaki yeri ve ilişkisi.
 • Halk Bilimi Nedir? Tarihsel gelişimi, Türkiye’de gelişimi, ülkemizdeki gelişimi.
 • Halk Bilimine konu olan malzemelerin özelikleri ve  malzemelerin türleri
 • Halk Biliminin Malzeme türlerine göre incelenen dallar…
 • Halk inanışları , Halk giyimi(Halk Biliminin Dallarına göre incelenmesine devam…)
 • Halk oyunları , Seyirlik oyunlar
 • Doğum, düğün, ölüm adetler , Dinsel gelenekler
 • Halk müziği, Halk deyişleri, atasözleri.
 • Halk edebiyatı ,Halk sporları
 • Yemek ve mutfak sanatı ,El sanatları, Zanaatlar
 • Batıl inanışlar, Çocuk oyunları
 • Ev mimarisi,Halk mimarisi
 • Günümüzdeki folklorik malzemelerin, dallarına göre kültürel ve tarihsel derinlikte değerlendirilmesi, toplumsal yaşamın sürdürülebilirliğinde folklorik ürünlerin etkisi(Modern Toplumun değerlendirilmesi açısından)
 • Kitle iletişiminin kültürel etkilerinin, halkbilimsel açıdan değerlendirilmesi.

 

Kıbrıs Türk Kültürü 2

Bu derste, öğretmen adaylarının Kıbrıs Kültür Tarihi ve halkbilimsel yaklaşımla kültürel öğelerin değerlendilirmesini öğretmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki içerik göz önünde bulundurulmaktadır:

 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri’ne kısa bir bakış
 • Halkbilimsel Araştırma Yöntem ve Tekniklerine kısa bir bakış
 • Kıbrıs Kültür Tarihi (Medeniyetler açısından)
 • Kıbrıs Kültür Tarihi (Etnografik açıdan)
 • Kıbrıs Kültür Tarihi (Dinsel açıdan)
 • Kıbrıs Kültür Tarihi (Günümüz Kıbrıs Türk Kültürünün, kültür tarihi açısından irdelenerek değerlendirilmesi anlaşılmasına yönelik bir çalışma için)
 • Eğitim açısından halkbilimsel yaklaşımın temelleri ve önemi
 • Öğretmenlik mesleği açısından halkbilimsel yaklaşımın temelleri ve önemi
 • Halkbilimsel öğelerin toplumsal ve ekonomik ilerleme açısından değerlendirilmesi ve kullandırılması
 • Kültürel değişim açısından halkbilimsel öğelerin değerlendirilmesi-kültürel, iletişimsel,siyasi, v.b.
 • Halkbilimsel öğelerin gelecek kuşaklara aktarılması
 • Halkbilimsel öğelerin sergilenmesi ve ülke tanıtımı ve turiz açısından kullanımı
 • Seçilecek bir bölgede derleme ve uygulama çalışması
 • Yapılan çalışmanın değerlendirilmesi

Kıbrıs Türk Kültürü 3

Bu derste, öğretmen adaylarına Halk Danslarının ortaya çıkışı, içeriği geleneksel boyutu ve alandaki sorunlar hakkında bilgi vermek hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki içerik göz önünde bulundurulmaktadır:

·    Halk Danslarının oluşumu ve fiziksel faktörler  

 • Halk Danslarının oluşumu ve biyolojik faktörler
 • Halk Danslarının oluşumu ve toplumsal – kültürel faktörler
 • Halk Danslarının Özelikleri
 • Halk Danslarında Giysi
 • Halk Danslarında Müzik-Ritim
 • Halk Danslarında Dans-Figür
 • Halk Dansları ve Sahne Sanatları
 • Kıbrıs Türk Halk Dansları Alanında Yapılan Araştırma Çalışmaları
 • K.T.H.D. Kullanım Alanları ve Alandaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 • K.T.H.D. Alanında Araştırma ve Arşivleme
 • Halk Danslarında İyi Örnekler

Kıbrıs Türk Kültürü 4

Bu derste, öğretmen adaylarına Halk Danslarının öğretimine ilişkin teknikler ve sahne, müzik, giysi uygulamalarının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki içerik göz önünde bulundurulmaktadır:

·     Dans – Bedeni kullanma – vücut ağırlığı

·    Figür analizi ve uygulamaları  

 • Figür – ritim , figür – melodi 
 • Sahne modelleri ve Halk Dansları sahneleme biçimleri
 • Geleneksel icra ve Sahne düzenlemesi
 • K.T.Halk Danslarında Giysiler ve kullanım detayları
 • K.T.Halk Dansları ve figürleri
 • Tavır ve karakteristik özellikler
 • Dansların öğretimine ilişkin kullanılacak teknikler
 • K.T.H.Dansları figürlerinin incelenmesi ve uygulamalar  
 • K.T.H.Dansları figürlerinin incelenmesi ve uygulamalar  
 • K.T.H.Dansları figürlerinin incelenmesi ve uygulamalar  
 • K.T.H.Danslarının Sınıflandırılması

Matematik I : Temel Kavramlar

Matematiğin tanımı, doğası ve yapısı; kümeler ve kümelerde işlemler (kesişim, birleşim, kapsama, fark, vb.); doğal sayılarda dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme); çeşitli sayma sistemleri (taban aritmetiği); tam sayıların yapısı ve özellikleri (bölünebilme, kalanlı bölme, vb.); kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramı; rasyonel sayılarda dört işlem; reel sayı kavramı; reel sayılar kümesi ve reel sayılarda işlemler (kök, kuvvet, vb.).


Matematik II: Modern Teknoloji Destekli Matematik

Denklem kavramı; birinci ve ikinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemler; basit çarpanlara ayırma işlemleri; bağıntı ve fonksiyon kavramı ve örnekleri; ikili işlem kavramı ve örnekleri; birinci ve ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafikleri (doğru, parabol,vb.); temel düzlem geometri bilgileri (temel elemenlar, üçgen ve çokgenlerin temel özellikleri); temel uzay geometri bilgileri (küp, prizma, silindir, pramit, koni, küre, vb.); temel trigonometri bilgileri (dik üçgende trigonometrik oranlar, basit trigonometrik fonksiyonlar,vb.); ölçü kavramı ve temel ölçü birimleri (uzunluk, alan, hacim, ağırlık, zaman, açı ölçü birimleri). Matematiksel olayları gözlemlemeye dayalı bilgisayar ortamlarının kullanılması. Sketchpad ve Cabri gibi yazılımların kullanılması.


Matematik Öğretimi I

Matematik Öğretimi I’in genel amacı öğretmen adaylarına ilkokulun özellikle birinci kademesine yönelik matematik pedagojisini analayabilmelerine olanak tanıyıp uygulayabilme becerilerini geliştirmektir. Bu derste matematik öğretiminin  amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin kısa tarihçesi; matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilkokul birinci kademe matematik programının kapsamı, hedefleri ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; matematik derslerinde ölçme ve değerlendirme; problem çözme ve problem üretme(stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, ayırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; doğal sayılarda dört işlemin öğretimi (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme). ilkokulda belirtilen konularda  bilgisayar destekli matematik öğretimi. İlkokul çağındaki çoçuklarda kavramsal anlama, rutin süreçleri yerine getirme ve bu ikisinin nasıl birleştirileceğini tartışma. İlkokul çağındaki çoçuklarda yukarıda belirtilen konulardaki temel kavram yanılgılarının saptanması ve bunların ne şekilde ortadan kaldırılabileceğinin tartışılması konularına yer verilmektedir. Bunun yanında öğretmen adaylarının belirli konular için bir sınıfın matematik laboratuvarı olarak nasıl kullanılabileceğine yer verilmekte ve adaylar ilkokul birinci kademesi için seçilen çeşitli konularda  kendilerinin geliştirdiği araç – gereç ve dökümandan oluşan bir uygulama çantası hazırlamaktadır.  


Matematik Öğretimi II

Matematik Öğretimi II’in genel amacı öğretmen adaylarına ilkokulun özellikle ikinci kademesine yönelik matematik pedagojisini analayabilmelerine olanak tanıyıp uygulayabilme becerilerini geliştirmektir. Bu derste kesir kavramının oluşumu ve gelişimi; kesir sayısı; rasyonel sayı kavramlarının oluşturulması ve öğretimi; rasyonel sayılarda dört işlemin öğretimi; problem çözme ve problem üretme; bilgi toplama teknikleri; istatistik ve olasılığın başlangıç ilkeleri ve öğretimi; temel geometrik kavramlar, tanımlar, özellikler ve öğretimi; temel geometrik şekiller, cisimler ve öğretimi; ölçü kavramının oluşumu ve gelişimi; belli başlı ölçü birimlerinin öğretimi; ilkokulda belirtilen konularda  bilgisayar destekli matematik öğretimi; örnek matematik etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularına ağırlık verilmektedir. Bu derste ayrıca ilkokul çağındaki çoçuklarda yukarıda belirtilen konulardaki temel kavram yanılgılarının saptanması ve bunların ne şekilde ortadan kaldırılabileceğinin tartışılması büyük önem taşımaktadır. Yukarıda belirtilen konular için bir sınıfın bir matematik laboratuvarı gibi nasıl kullanılabileceğini ve çeşitli konularla ilgili araç – gereç ve dökümandan oluşan bir uygulama çantasının hazırlanması da dersin önemli bir parçası olmaktadır.


Mezuniyet  Projesi

Mezuniyet projesi, son sınıfta öğretim elemanlarının danışmanlığında 3’er 4’er kişilik grupların Mezuniyet Projeji adı altında gerçek hayatla ilgili  eğitim alanındaki problemleri inceleyip çözüm yolları öneren projeler hazırlanması çalışmalarını kapsamaktadır.


Müzik 

Eğitimde müzik; rolü ve içeriği; temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş; toplu çalma ve söyleme; yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları. Müzik öğelerini tanıma, dinleme, seslendirme ve besteleme çalışmaları; müziğe tarihsel bakış, diğer kültürlerdeki müziksel yapılar, müzik becerilerinin geliştirilmesi; çalgı, ses ve nota eğitimi, müzikte ünitelere uygun konular, oyunla çocuk müzikleri.


Müzik Öğretimi

İlköğretimde I. kademede müzik ders programının incelenmesi, müziğin diğer derslerle ilişkileri; İlköğretimde I. kademede uygulanan müzik öğretimi yöntem ve teknikleri; müzik ders planlarının hazırlanması, performansın değerlendirilmesi, müzik öğretiminde sınıf yönetimi, müzik becerilerinin geliştirilmesi; dinleme, söyleme, çalma ve besteleme çalışmaları.


Okul Deneyimi

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir  öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunlar, araç-gerç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.            Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem uygulama konuları; öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.


 

 

Öğrenme Psikolojisi

Dersin temel amacı öğretmen adaylarına öğrenmenin oluşumunu kavratmak ve öğretime ilişkin ilke ve modelleri uygulayabilme becerisini kazandırmaktır. Öğrenme ve öğretime ilşkin temel kavramlar, öğrenme kuramları, öğretme modelleri, öğretim stratejileri, öğretim teknik ve yöntemleri, öğrenme ürünleri ve öğretimi, öğretimde çağdaş yaklaşımlar ve öğretim hizmetinin niteliğinin artırılması dersin kapsamını oluşturmaktadır.


Öğretim Teknolojisi

Öğretim teknolojisi dersi, öğretim teknolojileri ve öğretim teknolojilerinin en etkin süreçlerinden olan öğretim araç ve gereçlerinin tanınması, hazırlanışı, geliştirilmesi, kullanımı ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilkeler ele alınmaktadır.

Bu derste, öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimi ile öğretim teknolojilerinin  ve materyallerinin öğretim süreçlerindeki yeri, kullanımı ve önemi; öğretim araç –gereçlerinin özelliklerini tanınma ve materyalleri hazırlama ile ilgili genel ilkeler, öğretmenin özellikle ilkokulda kullanabilecekleri farklı öğretim materyallerinin özel olarak kullanılmasında dikkate alınacak ilkeler; bilgisayar destekli eğitime genel bir bakış; farklı öğretim materyallerinin hazırlanışı ile ilgili uygulamalar yer almaktadır. Bunun yanında hazırlanan farklı öğretim materyallerinin sınıf ortamında kullanılması, değerlendirilmesi de ders kapsamı içerisindedir.


Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme.


Öğretimde Planlama

Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite ve günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi


Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarının Öğretmenlik Mesleği terminolojisi ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yukarıda verilen amaç doğrultusunda öğretmen adaylarına Öğretmenlik Mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk Eğitim Tarihi ve Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi ile ilgili bilişsel ve duyuşsal hedefler kazandırılması tasarlanmaktadır.


Özel Eğitim I

Özel eğitimin tanımı, tarihçesi, özel eğitim konusuna değişik yaklaşımlar, başka ülkelerde özel eğitim uygulamaları, özel eğitimin temel ilkeleri, özel eğitime muhtaç çocukların sınıflandırılması, özel eğitimde yönetsel düzenlemeler, bireysel eğitim planları ve kaynaştırmanın irdelenmesi. KKTC’deki özel eğitim uygulamalar.


 

 

Özel Eğitim II

Kaynaştırma ve birlikte eğitim, kaynaştırma ekibi ve görevleri, kaynaştırmanın yapılabilmesi için gerekli şartların neler olması gerektiğinin incelenmesi.Bireysel eğitim planları içinde kaynaştırmanın yerinin ve kaynaştırmada sınıf öğretmeninin görevlerinin irdelenmesi .


Resim İş Eğitimi

Temel sanat eğitimi (görsel eğitimin içerikleri-nokta, çizgi karakterleri-form ve denge-açık/koyu/orta ton-hacim/hacimler-doku-iç yapı/dış yapı-görsel anlatımda kapsam ve destek-iki boyutta plan kavramları-mekan/üçüncü boyut-kompozisyon nasıl doğar-kompozisyon/melodik, senfonik-biçim). Teorik konulara paralellik gösterecek şekilde uygulamalarla çizimlerin yapılması.

Temel sanat eğitimi (renk nedir-renk işlevselliği-biçim/arka plan ilişkisi-formun fon üzerinde gelişimi ve renk-renklerin birbirini etkilemeleri-aynı rengin tonlarının birbirine etkileri-renk etkisi-renkte öz gerekçe prensibi-renk kontrastları-rengi eğitim içinde ele alış-renk psikolojileri-ahenk kavramı). İlkokullarda uygulanabilecek renkli resim teknikleri ile ilgili teori ve uygulamalar. (sulu boya, pastel boya, guvaj boya, parmak boya teknikleri, kolay baskı teknikleri, vitray yapımı). İlkokullarda uygulanabilecek üç boyutlu çalışma teknikleri. (tuz seramiği, kağıt hamuru, kil çalışmaları, alçı ile rölyef çalışmaları, atıl malzeme ve doğadan malzemeler ile yaratıcılığı geliştirici çalışmalar).

Müze eğitimi. Stüdyo eğitimi-estetik ürünler yaratma becerilerinin geliştirilmesi-resim iş yoluyla düşüncenin ifadesi.


Resim İş Öğretimi

Sanat eğitimi kavramı, sanat eğitiminin tarihçesi. Resim-iş öğretiminin genel sanat eğitimi içindeki yeri, gerekliliği. Sanat eğitiminin ilkeleri. Plastik sanatlar eğitiminin ilkeleri. Sanat eğitimcisinin uyacağı ana kurallar. Yaratıcılığın tanımı ve ilgili kuramlar, yaratıcı ortam özelikleri, yaratıcılık ve sanat eğitimi ilişkisi. İlkokul öğrencilerinde yaratıcılık ve resim -iş öğretimi bağlantıları. Resim- iş öğretiminde ilkokul çocukları resminin yeri ve grafiksel gelişim basamakları. İlkokul  çocuklarının resim-iş çalışmalarında kullanabileceği malzeme bilgisi ve uygulamaları. İlkokullarda uygulanan resim-iş öğretimi yöntem ve teknikleri; resim-iş öğretiminin diğer derslerle ilişkilendirilmesi; ders planlarının hazırlanması ve değerlendirme.


 Sağlık ve Trafik

Aile ve çocuk sağlığı, sanitasyon, sık rastlanan hastalıklar ve önleme yolları, sağlıklı yaşam, trafik kuralları, trafik ve toplum yaşamı, ilk yardım.


 Sanat Eğitimi:

Bu dersin amacı, geleceğin öğretmenlerinin; sanatın insanların sosyal yaşamı üzerindeki etkisinin farkında olmasını sağlamaktır. Sanatın çocukların eğitim sürecinde oynadığı önemli rolü ve estetik algılarının gelişimine katkılarını kavramalarını sağlamaktır.

Şu konularda yoğunlaşılmalıdır:

·         Sanatın tüm dalları ile ilgili bilgi, sanat tarihi, kültür

·         Eleştirel düşünme becerisi

·         Sanatın dili, sanat eleştirisi, estetik

·         Yaratıcılığın farkındalık, yaşama katkısı ve kendine uyarlayıp geliştirme

·         Öğrencilerde yaratıcılığı geliştirme ve yaşamda uygulama becerisi geliştirmelerini sağlama

·         Sanatın diğer alanlarla bağlantılarını kavrama ve günlük yaşamda kullanabilme

·         Sanat ile ilgili bilgilerin eğitim stratejileri ile bütünleştirilmesi, değerlendirme

 


Sınıf Yönetimi

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.


Sosyal Bilgiler Öğretimi

Sosyal Bilgiler  Öğretimi dersinde sosyal bilgiler öğretiminin niteliği, kapsamı ve amaçları ile programının temel özellikleri;  sosyal bilgilerin eğitim programındaki yeri ve önemi; uygulanmakta olan eğitim programının özelliği (Program deseni, amaçlar, kapsam, diğer disiplinlerle ilişkiler, belirli gün ve haftalar); sosyal bilimlerin  sosyal bilgilere katkıları; sosyal bilgiler öğretiminin dayandığı kuram ve ilkeler ( öğretme kuramları, öğrenme stratejileri); bu derslerin öğretiminde kullanılan yöntem  ve teknikler;  yararlanılacak araçlar,değerlendirme yer almaktadır.


Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçe’nin ses özellikleri; yabancı kelimelerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş, bileşik kelimeler; kelime grupları, kelime çeşitleri, fiil, isim, zarf, sıfat, zamir, bağlaç, takı,ünlem; Türkçe’de kök kelimeler, isimden isim ve fiil yapma ekleri, fiildeden isim ve fiil yapma ekleri, çekim eklerinin çeşitleri, kalıplaştırma


Türk Dili II: Cümle ve Metin Biligisi :

Türkçe’de fiil çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; kelime öbekleri; Türkçe’de cümle çeşitleri; basit cümle, bileşik cümle, şartlı bileşik cümle, içiçe bileşik cümle; çeşitli metinler üzerinde kelime ve cümle tahlilleri; Türkçe’de belirlilik, ad ve fiil cümlelerinde belirlilik; ad tamlamaların özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi).


Türkçe I: Yazılı Anlatım:

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri,(anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.


Türkçe II: Sözlü Anlatım:

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münezara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. ANLAMA TEKNİKLERİ : Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi.

 


 

Türkçe Öğretimi:

Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlüklerinin teşhisi ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı; metinler arası okuma ve yazma; metinlerle ilgili sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi; hızlı okuma teknikleri; ana fikir öğretimi ve yöntemleri; okumanın amaçları, türleri ve prensipleri; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi; Türkçe programı.


Uygulama  (10 iş günü):

Uygulama dersleri öğretmen adaylarının teorik bilgilerini gerçek sınıf ve okul ortamlarında uygulamalarına olanak tanımaktadır. Akademide üçüncü sınıftan başlayarak yürütülen uygulama dersleri toplam 50 iş gününü kapsamaktadır. Uygulama dersleri her dönem belirli öğretim elemanlarının yönetiminde olması yanında ugygulamaya çıkan öğretmen adayları danışman öğretmenlerce yönlendirilmektedir. Haftanın 5 günü yapılan uygulamalar Cuma günleri öğleden sonraları toplu halde tartışılmaktadır. Her uygulama dönemi sonunda sunulmak üzere öğretmen adayları bir uygulama portfolyosu hazırlamaktadırlar.


Vatandaşlık Bilgisi :

Türkiye Cumhuriyeti, ve KKTC Anayasaları ve temel ilkeleri; çeşitli devlet türleri: totaliter demokratik, cumhuriyetçi, monarşik; Türk devleti; vatandaşların hakları ve sorumlulukları; aile, okul ve toplumda demokratik değerler; insan hakları ve demokrasi, insan haklarının felsefi ve toplumsal temelleri.