New Page 3

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

1)      PROGRAMIN TANIMI

Program bir üniversitenin lisans programını tamamlamış ve öğretmen olmak isteyen adayların pedagojik formasyon kazandırmayı hedeflemektedir.

2)      ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI VE KONTENJAN

 

Lisans düzeyinde bir programı tamamlamış olan bir adayın almış olduğu derslerin en az %30’u öğretmenlik için başvuracağı alanla ilgili olmalıdır. 

 

3) YARIYILA GÖRE DERSLERİN DAĞILIMI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Ders

Kredi

I. DÖNEM

 

1- Eğitim Bilimine Giriş

2 - 0 - 2

2- Gelişim Psikolojisi

2 - 0 - 2

3- Öğrenme Öğretme Kuram ve  Yaklaşımları

2 - 0 - 2

4- Program Geliştirme ve Öğretim

2 – 0 - 2

5- Özel Öğretim Yöntemleri

3 - 2 - 4

6- Seçmeli

2 -0 - 2

I. DÖNEM TOPLAM

15 - 2 - 14

7- Sınıf Yönetimi 

2 - 0- 2

8- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2 - 2 - 3

9-  Ölçme ve Değerlendirme

2 - 0 - 2

10-Rehberlik

2 - 0 - 2

11-Öğretmenlik Uygulaması

2 - 6 - 5

12- Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

2 – 2 - 3

II. DÖNEM TOPLAM

12 - 10 – 17

TOPLAM                                                                               

27 - 12– 31

 

·         Bir Dönem, dönem sınavları hariç 14 hafta olmak üzere düzenlenecektir 

 

 

 

4) DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Gelişim Psikolojisi                                                                                                                                     

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yolları.

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları                                                                

Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar.

 Program Geliştirme ve Öğretim                                                                                                 

Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma).

Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.

Özel Öğretim Yöntemleri

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Mikro Öğretim uygulamaları (Öğrencilerin kendi özel alanlarının Öğretim Programından seçecekleri bir ya da birkaç konuda ders planı hazırlamaları, sınıfta ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders vermeleri, öğrencilerin yaptıkları bu sunumların öğretim elemanı, sınıf arkadaşları ve kendisi tarafından öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi).

 Seçmeli - Genel Kültür                                                                                                   


 II.YARIYIL 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                                               

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

 

 

Ölçme ve Değerlendirme                                                                                                              

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

Sınıf Yönetimi                                                                                                                                  

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Öğretmenlik Uygulaması                                                                                                               

Her hafta bir günlük plan hazırlama, uygulama okulunda hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmenin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, uygulama çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Rehberlik                                                                                                                                      

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi                                                                               

Özel Alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.